Integritetspolicy

Nstart är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens och Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) tillsyn.

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna ingå avtal med dig som kund, med eventuella samarbetspartners och leverantörer och för att därefter administrera avtalen. Dessutom behandlar vi uppgifterna för att uppfylla de krav som ställs på oss som kreditmarknadsbolag samt för att kunna vidareutveckla vår verksamhet. Vi behandlar personuppgifter för de ändamål och med stöd av de rättsliga grunder som anges nedan. 

Om inte annat särskilt anges, är Nstart AB, org.nr. 556976-4110, personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Varför behandlar Nstart dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att tillhandahålla Nstarts tjänster men också för att utveckla och förbättra tjänsterna samt informera dig om andra tjänster som Nstart erbjuder.

Nedan redogörs närmare för när Nstart behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas av Nstart, för vilka ändamål det sker samt med stöd av vilken rättslig grund som behandlingen sker.

A. Vid långivning

Vi behandlar personuppgifter om dig som kund när du ansöker om samt tecknar lån hos Nstart. I nedanstående tabell framgår hur Nstart behandlar personuppgifter vid långivning.

Kategorier av personuppgifter

Ändamål

Rättslig grund

1. Kontakt- och identitetsuppgifter.

T ex namn, personnummer, kontaktuppgifter samt identifiering genom Bank-ID.

2. Personlig information.

T ex information om dina familjeförhållanden och arbete, som du tillhandahåller oss.

3. Korrespondens.

Skriftlig (t ex chatt och e-post) samt muntlig (inspelade telefonsamtal) kommunikation med oss avseende din ansökan om lån samt vid hantering av dina lån, som bland annat dina svar på våra frågor kopplade till låneansökan.

Tillhandahålla våra långivningstjänster.

T ex för att pröva, administrera och handlägga din låneansökan. I syfte att kunna ingå och fullgöra avtal om lån med dig.

Fullgörande av avtal.

Behandlingen är nödvändig för att ingå eller fullgöra låneavtalet med dig.

4. Uppgifterna under punkterna 1–3 ovan

Kommunikation med dig som kund.

T ex för att kunna underrätta digom regel- och villkorsändringar, avisera om räntebetalning, ränteförändringar och amortering mm.

Fullgörande av avtal.

Behandlingen är nödvändig för att ingå eller fullgöra låneavtalet med dig.

5. Finansiella uppgifter.

T ex förekomsten av bankkonton, kontotransaktioner, lön, krediter och skulder, befintliga lån, uppgifter i kreditupplysningar och om kreditvärdighet, investeringar och liknande information. Uppgifterna inhämtas från våra samarbetspartners.

Tillhandahålla våra långivningstjänster.

T ex för att pröva, administrera, handlägga och besluta om din låneansökan i syfte att kunna ingå och fullgöra avtal om lån med dig samt uppfylla konsumenträttsliga krav. Under avtalstiden med dig kommer Nstart även att fortsätta med kreditbevakningen.

Rättslig förpliktelse.

Uppfyllnad av rättsliga förpliktelser enligt konsumentkreditlagen (2010:1846), där Nstart måste inhämta viss information om dig för att uppfylla konsumenträttsliga krav vid långivning. Exempelvis kräver lagen att Nstart ska pröva om du har ekonomiska förutsättningar att fullgöra ditt åtagande.

6. Kontoinformation.

Information från bankkonton, kontotransaktioner mm. Uppgifterna inhämtas från samarbetspartners till Nstart.

Genomföra kreditprövningar.

T ex för att kunna inhämta kontoinformation om dig för att genomföra kreditprövningar.

Samtycke.

Nstart inhämtar endast kontoinformation om dig, via samarbetspartners, i syfte att genomföra kreditprövning och om du har samtyckt till det. Observera att om du inte samtycker till att din kontoinformation inhämtas för ändamålet, kan Nstart inte tillhandahålla lånetjänsterna.

7. Uppgifterna under punkterna 1–6 ovan.

8. Uppgifter nödvändigaför våra kundkännedoms-kontroller.

T ex huruvida du eller någon närstående är en politiskt exponerad person (PEP) eller föremål för sanktioner, förekomst i offentliga register som exempelvis SPAR, samt uppgifter om domar och förekomst hos Kronofogden. Informationen inhämtas från våra samarbetspartners samt offentliga och privata register.

Genomföra kundkännedomskontroller.

T ex för att uppfylla lagkrav som kontroller avseende penningtvätt och finansiering av terrorism

Rättslig förpliktelse.

Uppfyllnad av rättsliga förpliktelser enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt fullgöra Nstarts skyldigheter enligt Finansinspektionens regler om t ex kundkännedom och övervakning av transaktioner.

9. Uppgifter under punkterna 1–8 ovan.

T ex huruvida du eller någon närstående är en politiskt exponerad person (PEP) eller föremål för sanktioner, förekomst i offentliga register som exempelvis SPAR, samt uppgifter om domar och förekomst hos Kronofogden. Informationen inhämtas från våra samarbetspartners samt offentliga och privata register.

Skydda Nstart mot eller framställa rättsligt anspråk.

T ex om du skulle ha rättsliga anspråk mot Nstart eller Nstart skulle ha rättsliga anspråk mot dig.

Fullgörande av avtal.

Om behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal (t ex om Nstart anser att du inte följer avtalet mellan oss) stöder vi oss på det som rättslig grund.

Om anspråket skulle sakna koppling till avtalet stöder Nstart sig på en intresseavvägning, där vårt berätti­gade intresse består i att kunna försvara Nstart mot rättsliga anspråk eller framställa rättsliga anspråk.

Hur Nstart får personuppgifterna

Nstart samlar in personuppgifterna som anges i punkterna 1–3 ovan i första hand från dig och de uppgifter som du har lämnat till Nstart. Nstart kan även inhämta och kontrollera uppgifterna mot offentliga register, som exempelvis SPAR. I förekommande fall, kan Nstart även komma att inhämta och verifiera grundläggande identitetsuppgifter från leverantörer av lösningar för digitala signaturer (till exempel BankID) eller motsvarande. 

Personuppgifterna som anges i punkterna 5, 6 och 8 ovan från inhämtar Nstart från samarbetspartners samt från register, andra banker och kreditinstitut.

Mottagare av personuppgifterna

Nstart delar endast personuppgifter med andra aktörer i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla Nstarts tjänster, om du har begärt det eller om så krävs enligt lag. Nstart säljer inte personuppgifter till tredje part. 

Nstart kommer att dela dina personuppgifter med bolagets personuppgiftsbiträden i följande situationer:

1. Personuppgifterna delas med våra leverantörer av lösningar för digitala signaturer (exempelvis Bank-ID) och IT-leverantörer (som core banking-systemleverantörer, IT-system- och driftleverantörer);

2. Nstart överför även information om dig till våra samarbetspartners som, i förekommande fall, sköter kontakten i dig i samband med din ansökan och eftermarknadshantering;

3. Dina finansiella uppgifter delas med våra samarbetspartners och leverantörer av informations- och analystjänster för att kunna genomföra kundkännedomskontroller. Vid sådan kommunikation kommer vi att sträva efter att psedonymisera eller anonymisera uppgifterna. 

Nstart kan även komma att dela dina personuppgifter med dotterbolag. Mottagare av personuppgifter som här anges är personuppgiftsansvariga för sin respektive personuppgiftsbehandling.

Nstart överför kontrolluppgifter till Skatteverket och andra myndigheter enligt lag.

Vidare för Nstart över nödvändiga och relevanta personuppgifter till Nstarts samarbetspartners för att:

1. Inhämta kontoinformation enligt punkt 6 ovan;

2. för lånefinansiering och inkasso; och

3. för avyttring av fordringar från uppsagda kunder (forward flow).

Automatiserade beslut som påverkar dig i betydande grad

För att kunna pröva din ansökan om lån behöver Nstart genomföra analys av din ekonomiska situation för att fatta beslut om att bevilja lån. Nstart behöver även genomföra kundkännedomskontroller enligt penningtvättslagstiftningen, enligt vad som beskrivs ovan.

Sådana kontroller kan komma att genomföras genom automatiserade beslut i delar av eller i hela kreditprövningsprocessen, som innebär att en profilering görs baserat på personuppgifter som anges i tabellen ovan, där dina ekonomiska förhållanden och transaktionella beteenden jämförs mot de förhållanden och beteenden som indikerar risker för Nstart som långivare (t ex risk för bedrägeri eller penningtvätt).

Ett automatiserat beslut innebär beslut som fattas automatiserat utan personlig kontakt.  Ett automatiserat beslut påverkar dig i betydande grad. Du har rätt att invända mot ett automatiserat beslut, samt den profilering som sker i samband med beslutsfattandet. Om du invänder mot ett automatiserat beslut, kommer en av Nstarts medarbetare att kontrollera att beslutet är korrekt fattat.

B. Sparprodukter

Nstart behandlar personuppgifter om dig som kund när du ansöker om samt har ett sparkonto hos Nstart. Nedanstående tabell beskriver hur Nstart behandlar personuppgifter vid användning av sparprodukter.

Kategorier av personuppgifter

Ändamål

Rättslig grund

1. Kontakt- och identitetsuppgifter.

T ex namn, personnummer, kontaktuppgifter samt identifiering genom Bank-ID.

2. Kontoinformation.

T ex Information som behövs för att kunna öppna ett sparkonto (exempelvis information om uttagskonto som du tillhandahåller oss).

3. Korrespondens.

T ex skriftlig (t ex chatt och e-post) och muntlig (inspelade telefonsamtal) kommunikation med oss avseende din ansökan om att öppna sparkontot samt vid hantering av dina sparkonton, som bla dina svar på våra frågor kopplade till din ansökan.

Tillhandahålla sparprodukter.

T ex för att pröva, administrera och handlägga din låneansökan. I syfte att kunna ingå och fullgöra avtal om lån med dig.

Fullgörande av avtal.

Behandlingen är nödvändig för att ingå eller fullgöra avtalet med dig.

4. Uppgifterna under punkterna 1– 3 ovan

Kommunikation med dig som kund.

T ex för att kunna underrätta dig om regel- och villkorsändringar, avisera om ränteförändringar mm.

Fullgörande av avtal.

Behandlingen är nödvändig för att ingå eller fullgöra avtalet med dig.

5. Uppgifterna under punkterna 1–3 ovan

6. Uppgifter nödvändigaför våra kundkännedomskontroller.

T ex huruvida du eller någon närstående är en politiskt exponerad person (PEP) eller föremål för sanktioner, förekomst i offentliga register som exempelvis SPAR, samt uppgifter om domar och förekomst hos Kronofogden. Informationen inhämtas från våra samarbetspartners samt offentliga och privata register.

Genomföra kundkännedomskontroller.

T ex för att uppfylla lagkrav som kontroller avseende penningtvätt och finansiering av terrorism och konsumenträttsliga krav.

Rättslig förpliktelse.

Uppfyllnad av rättsliga förpliktelser enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt fullgöra Nstarts skyldigheter enligt Finansinspektionens regler om t ex kundkännedom och övervakning av transaktioner.

7. Uppgifter under punkterna 1–6 ovan.

Skydda Nstart mot eller framställa rättsligt anspråk.

T ex om en kund skulle ha rättsliga anspråk mot Nstart eller Nstart skulle ha rättsliga anspråk mot kunden.

Fullgörande av avtal.

Om behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal (t ex om Nstart anser att du inte följer avtalet mellan oss) stöder vi oss på det som rättslig grund.

Om anspråket skulle sakna koppling till avtalet stöder Nstart sig på en intresseavvägning, där vårt berätti­gade intresse består i att kunna försvara Nstart mot rättsliga anspråk eller framställa rättsliga anspråk.

Hur Nstart får personuppgifterna

Nstart samlar in personuppgifterna som anges i punkterna 1–3 ovan i första hand från dig och de uppgifter som du har lämnat till Nstart. Nstart kan även inhämta och kontrollera uppgifterna mot offentliga register, som exempelvis SPAR. I förekommande fall, kan Nstart även komma att inhämta och verifiera grundläggande identitetsuppgifter från leverantörer av lösningar för digitala signaturer (till exempel BankID) eller motsvarande.

Personuppgifterna som anges i punkten 6 ovan från inhämtar Nstart från samarbetspartners samt från offentliga register, andra banker och kreditinstitut. Dessa aktörer är personuppgiftsansvariga för sin respektive personuppgiftsbehandling.

Mottagare av personuppgifterna

Nstart delar endast personuppgifter med andra aktörer i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla Nstarts tjänster, om du begärt det eller om så krävs enligt lag. Nstart säljer inte personuppgifter till tredje part. 

Nstart kommer att dela dina personuppgifter med Nstarts personuppgiftsbiträden i följande situationer:

1. Personuppgifterna delas med våra leverantörer av lösningar för digitala signaturer (exempelvis Bank-ID) och IT-leverantörer (som core banking-systemleverantörer och driftleverantörer);

2. Nstart överför även information om dig till våra samarbetspartners som, i förekommande fall, sköter kontakten i dig i samband med din ansökan;

3. Dina finansiella uppgifter delas med våra samarbetspartners och leverantörer av informations- och analystjänster för att kunna genomföra kundkännedomskontroller.

Nstart kan även komma att dela dina personuppgifter med Nstarts dotterbolag. Nstart överför kontrolluppgifter till Skatteverket och andra myndigheter enligt lag.

Mottagare av personuppgifter är personuppgiftsansvariga för sin respektive personuppgiftsbehandling.

C. Marknadsföring

Nstart kommer att behandla personuppgifter om dig i syfte att informera dig om Nstarts tjänster. Dina personuppgifter behandlas bl a för att du ska få relevant och anpassad kommunikation och marknadsföring vilket beskrivs närmare nedan. 

Om du motsätter dig behandlingen för direktmarknadsföring enligt nedan kommer dina personuppgifter inte längre att användas för detta ändamål.

Kategorier av personuppgifter

Ändamål

Rättslig grund

1. Kontakt- och identitetsuppgifter.

T ex namn, e-postadress och telefonnummer.

2. Kundundersökningar.

T ex personuppgifter som du anger i undersökningar rörande våra tjänster.

3. Uppgifter om kundhistorik.

T ex lånevillkor, betalningshistorik avseende lånet.

Marknadsföring och/eller personlig kommunikation.

T ex för att kunna skicka allmän marknadsföring (t ex nyhetsbrev) och anpassad marknads­föring till dig om Nstarts produkter och tjänster med anknytning till dina kundavtal med Nstart.

Intresseavvägning.

Nstarts berättigade intresse består i att skicka relevant och, i vissa fall, för dig anpassad kommunikation och/eller marknadsföring.

4. Uppgifterna som anges i punkt 1.

Marknadsföring via sociala plattformar.

Till exempel kan vi dela uppgifter om din e-post eller telefonnummer, där om exempelvis Meta, Snap Ads, Tiktok Ads och Google får en matchning så kommer vi försöka hitta liknande profiler eller visa annonser i ditt flöde (se nedan om profilering).

Samtycke.

Nstart kommer att inhämta ditt särskilda samtycke för direktmarknadsföring via sociala plattformar. Det kan bland annat röra sig om marknadsföring baserad på beteenden kopplade till dina transaktioner.

Hur Nstart får personuppgifterna

Nstart samlar in personuppgifterna som anges ovan från dig.

Mottagare av personuppgifterna

Personuppgifterna delas med Nstart koncernbolag och våra IT-leverantörer (som core banking-systemleverantörer och driftleverantörer), samt sociala plattformar som exempelvis Facebook.

Profilering

När du använder Nstarts tjänster behandlar Nstart i vissa fall dina personuppgifter för profilering, dvs. en automatiserad behandling av personuppgifter för att bedöma vissa personliga egenskaper hos dig, i syfte att kunna skicka anpassad marknadsföring till dig via sociala plattformar. Detta innebär att Nstart gör en bedömning av vissa av dina personliga egenskaper genom automatiserad behandling av dina personuppgifter, som personliga preferenser och beteenden. Bedömningen baseras på information som du har lämnat till Nstart. Om du har frågor om Nstarts tillämpning av profilering, vill invända mot profileringen eller önskar en personlig kontakt får du gärna höra av dig till Nstart.

Vi använder Google Signals, en funktion i Google Analytics, för att samla in data om användarbeteende över enheter och kanaler. Detta hjälper oss att bättre förstå hur användare interagerar med vår webbplats och optimerar vår marknadsföring. All data som samlas in genom Google Signals är aggregerad och anonym, och kan inte användas för att identifiera enskilda användare. Vi samlar inte in eller lagrar någon personligt identifierbar information. Om du inte vill att din data ska samlas in genom Google Signals kan du välja bort det genom att justera dina Google Ads-inställningar. Genom att använda vår webbplats samtycker du till insamling och användning av din data genom Google Signals som beskrivs i denna integritetspolicy. Om du har några frågor eller funderingar, kontakta oss gärna.

D. Förbättring och vidareutveckling av våra tjänster

Nstart kommer att behandla personuppgifter om dig i syfte förbättra och vidareutveckla Nstarts tjänster. 

Personuppgifterna utgör underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling samt riskhantering. Dessa behandlingar grundas på en intresseavvägning. Behandlingarna är väsentliga för Nstarts möjligheter att kunna utvärdera sin verksamhet, svara på myndigheters frågor om verksamheten och för att kunna utveckla verksamheten.

Kategorier av personuppgifter

Ändamål

Rättslig grund

1. Kontakt- och identitetsuppgifter.

T ex namn och kontaktuppgifter.

2. Personlig information.

T ex Information om dina familjeförhållanden och arbete som du tillhandahåller oss.

3. Korrespondens.

T ex skriftlig (t ex chatt och e-post) och muntlig (inspelade telefonsamtal) kommunikation med oss avseende din ansökan om lån samt vid hantering av dina lån, som bl a dina svar på våra frågor kopplade till ansökan om lån eller sparkonto.

4. Kundhistorik.

Information om dina lånevillkor, betalningshistorik avseende ditt lån samt andra uppgifter om din ekonomi.

5. Kundundersökningar.

T ex personuppgifter som du anger i undersökningar rörande våra tjänster.

Statistiska ändamål för att förbättra och utveckla våra tjänster.

T ex att kunna utveckla våra kunderbjudanden, föra statistik samt utbildning av våra medarbetare.

Intresseavvägning.

Vårt berättigade intressebestår i att utveckla och förbättra våra tjänster och erbjudanden.

Hur Nstart får personuppgifterna

Nstart samlar in personuppgifterna som anges ovan från dig.

Mottagare av personuppgifterna

Personuppgifterna delas med våra koncernbolag, företag som genomför dataanalyser och våra IT-leverantörer (som core banking-systemleverantörer och driftleverantörer).

E. Cookies

Nstart använder cookies när du besöker Nstarts webbplats. Nstart använder begreppet ”cookie” som ett samlingsnamn för web beacons, pixel taggar och andra identifierare och/eller spårningstekniker. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens enhet och som används för att förbättra din upplevelse på webbplatsen, dess funktionalitet och för att analysera hur den används. Du kan få mer information om hur och varför Nstart använder cookies genom att läsa vår cookiepolicy. 

I din webbläsare kan du i inställningarna välja att inte tillåta att webbplatser sparar och läser data i cookies. I webbläsaren kan du även välja att radera tidigare lagrade cookies. Om du väjer att begränsa användningen av cookies på vår webbplats, kan det komma att påverka upplevelsen och dess funktionalitet. 

Läs vidare om Nstart användning av cookies och hur du kan bestämma vilka cookies som placeras på din enhet här.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Bokföringslagen (1999:1078) kräver att ekonomiska uppgifter som behövs som underlag för redovisningen sparas i sju år utöver innevarande år.

Enligt lagen (2017:630) om penningtvätt och finansiering av terrorism ska Nstart spara transaktionsuppgifter i minst fem år, och ibland upptill tio år, efter att transaktionen utförts. Uppgifter om kundkännedom ska sparas i fem år från det att avtalsförhållandet mellan Nstart och kund upphört.I och med att det finns lagkrav på att spara dess personuppgifter, är det inte möjligt för kunden att kunna ta tillbaka sitt samtycke avseende dessa personuppgifter eller begära att de raderas.

För personuppgifter som sparas med intresseavvägning som grund, görs en återkommande prövning av om personuppgifterna ska fortsätta sparas. När det inte längre är nödvändigt att lagra dem sett till ändamålet med behandlingen kommer de att gallras bort.  Om kunden återtagit samtycket för lagring av personuppgifter, kommer lagringen att upphöra snarast för de personuppgifter som lagras med stöd av samtycke.  Beträffande uppgifter för en ansökan om att bli kund som har avslagits, sparar Nstart denna i 90 dagar i syfte att kunna fullgöra krav i Konsumentkreditlagen om underrättelse om skäl till avslag samt för att kunna säkerställa att bolaget kan möta krav på̊ myndighetsrapportering. Efter 90 dagar raderas uppgifterna om en avslagen ansökan per automatik. I samband med ansökan om lån kan en inkomstverifiering genom samtycke till inhämtande av kontoinformation ha gjorts av den ansökande. Kontoinformation raderas omgående i det fall en ansökande återtar samtycket.

Om du är kund hos Nstart, kommer Nstart att spara dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt för att uppfylla syftet med dem.

Mot bakgrund av ovan nämnda lagar kan Nstart komma att spara kundens personuppgifter i upp till 10 år från det att affärsförbindelsen mellan kunden och Nstart upphört, men de kan lagras under en kortare period beroende på vad som gäller för de olika typerna av personuppgifterna och syftena med att lagra dem. Personuppgifter som behandlas för att skydda oss mot eller framställa rättsliga anspråk behandlas t o m dess att preskription inträder, dv s typiskt sett tio år från det att kravet uppstod.

Hur hanteras säkerheten för personuppgifterna?

Personuppgifterna som Nstart lagrar och behandlar skyddas både från intrång och från att förloras. Nstart bedömer att personuppgifter relaterade till ansökningar av lån och sparkonton samt ingångna avtal om dessa, liksom kontospecifik information är känslig och därför behöver omgärdas av ett högt skydd.

I den mån Nstart använder externa parter för att behandla personuppgifter för Nstarts räkning, finns det personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att de externa parterna följer samma krav som om Nstart själva hade behandlat personuppgifterna.

Nstart lagrar personuppgifter i av bolaget använda IT-system. Behörigheten till personuppgifterna är begränsad till de handläggare som arbetar med den specifika kundens ärende. Nstart tar löpande backuper på all information. 

Vi lagrar endast dina personuppgifter inom EU/EES och strävar i övrigt efter att endast behandla dina personuppgifter inom EU/EES. När vi delar din information med till exempel en IT-leverantör med verksamhet utanför EU/EES, kan dina personuppgifter dock komma att behandlas utanför EU/EES. Om och när dina uppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att det föreligger en adekvat skyddsnivå och att lämpliga skyddsåtgärder vidtas (tillexempel genom användning av EU-kommissionens standardavtalsklausuler). EU kommissionens standardavtalsklausuler finns tillgängliga på deras webbplats.

Hur ger jag mitt samtycke?

Om du har lämnat ditt samtycke till att Nstart får använda dina personuppgifter för vissa ändamål, kan du närsomhelst ta tillbaka samtycket (se nedan om dina rättigheter).

Notera att om det finns krav enligt lag, att personuppgiftsbehandlingen krävs för att ingå eller fullgöra avtal med dig eller att Nstart annars har ett berättigat intresse för att behandla dina personuppgifter, krävs inget samtycke från dig. 

Samtycke till behandling av kundens personuppgifter kan när som helst tas tillbaka av kunden (se nedan om dina rättigheter). Nstart kommer då att sluta behandla kundens personuppgifter som tidigare skett med stöd av samtycket. Däremot kommer Nstart att fortsätta hantera de personuppgiftsbehandlingar som sker med stöd av en annan rättslig grund, som exempelvis lag, avtal eller berättigat intresse. I dessa fall strävar Nstart aktivt efter att minimera personuppgiftsbehandlingen.

Vilka rättigheter har jag?

Dataskyddsförordningen ger dig som har registrerats ett antal rättigheter. De rättigheterna anges i korthet nedan. Det är givetvis kostnadsfritt för dig att använda dig av rättigheterna. Nstart strävar efter att uppfylla skyldigheterna så snart som möjligt när en begäran om åtgärd har meddelats.

Du har rätt att veta hur vi hanterar dina personuppgifter
Det enklaste för att förstå hur dina uppgifter behandlas är att läsa denna text där det anges vilken information som behandlas och vad den används till.

Vid frågor om Nstarts personuppgiftsbehandling, kontakta gärna Nstarts Dataskyddsombud (DPO) på e-post dpo@nstart.com (för mer information, se avsnitt ”Dataskyddsombud – DPO” nedan).

Du har rätt till ett utdrag av de personuppgifter vi hanterar avseende dig själv
Du har rätt att begära att få ut en sammanställning av de personuppgifter som Nstart lagrar om dig, genom att kontakta Nstarts DPO på e-post dpo@nstart.com. Specificera gärna i din begäran vilken information som du är intresserad av att ta del av. 

Innan Nstart tillhandahåller dig ett så kallat registerutdrag, kommer Nstart begära att du identifierar dig i syfte att säkerställa att det verkligen är du som begär ut uppgifterna. Du har inte rätt att begära ut uppgifter om någon annan än dig själv. Av säkerhetsskäl kommer uppgifterna att skickas hem till din folkbokföringsadress alternativt, om möjligt, som meddelande via Mina Sidor eller.

Du har rätt att återta ditt samtycke
Du kan när som helst, genom kontakt med Nstarts DPO på e-post dpo@nstart.com, återta ditt samtycke till Nstarts personuppgiftsbehandling, där samtycke används som rättslig grund. Om du återtar ett samtycke kommer Nstart att avsluta de behandlingar och lagringar som du tidigare har samtyckt till. Observera att detta inte gäller för personuppgifter som Nstart behandlar med stöd av andra rättsliga grunder, tex lagkrav eller om behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal mellan dig och Nstart.

Du kan begära att personuppgifterna kompletteras eller rättas
Kontakta Nstarts DPO på e-post dpo@nstart.com om du vill komplettera eller begära rättelse av dina personuppgifter. Ange i sådana fall vilka uppgifter som du vill ska kompletteras eller rättas. Uppge gärna skälen tilldin begäran. Nstarts DPO kommer utan dröjsmål att ta ställning till din begäran och vidta de ändringar som Nstart anser du har rätt till. Under tiden som Nstart prövar din begäran har du rätt att begära att Nstart inte fortsätter att behandla dina personuppgifter.

Du kan i vissa fall invända mot att Nstart behandlar dina personuppgifter
Om du vill invända mot Nstarts personuppgiftsbehandling, vänligen kontakta Nstarts DPO på e-post dpo@nstart.com.  

Du har rätt att invända mot att Nstart behandlar dina personuppgifter, i de fall där personuppgifterna behandlas med stöd av intresseavvägning som rättslig grund. Nstarts DPO kommer utan dröjsmål att bedöma huruvida Nstart har ett tvingande berättigat skäl för att fortsätta med behandlingen än ditt intresse av att uppgifterna inte behandlas, eller om den fortsatta behandlingen är nödvändig för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om Nstarts DPO anser att något sådant övervägande berättigat skäl inte föreligger, kommer Nstart att upphöra med personuppgiftsbehandlingen ifråga.

Liksom framgår av avsnitt A ovan i samband med Nstarts prövning av ansökan om lån, har du rätt att invända mot ett automatiserat beslut som i betydande grad påverkar dig, samt den profilering som sker i samband med beslutsfattandet. Om du invänder mot ett automatiserat beslut, kommer en av Nstarts medarbetare att kontrollera att beslutet är korrekt.

I tillägg till ovan, har du även rätt att invända mot direktmarknadsföring (t ex utskick om erbjudanden, nyheter mm) som vi skickar till dig med stöd av intresseavvägning som rättslig grund. Om du invänder mot att motta sådana utskick, kommer Nstart att upphöra med att skicka sådan information till dig. Du har även rätt att invända mot profilering för marknadsföringsändamål (se ovanavsnitt C), utöver att naturligtvis återkalla ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen. 

Du kan i vissa fall begära överföring av dina personuppgifter
Du har i vissa fall rätt till s k dataportabilitet, vilket innebär att du har rätt att få dina personuppgifter som du har tillhandahållit Nstart överförda till dig själv eller till någon annan, som exempelvis en annan kreditgivare. Om du begär detta, kommer Nstart att överföra personuppgifterna till den du anger i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Observera att denna rättighet endast omfattar uppgifter som du själv har uppgett till Nstart och där personuppgiftsbehandlingen tillämpar samtycke eller avtal med dig som rättslig grund. Även om Nstart har överfört personuppgifterna får Nstart behålla sådana uppgifter som behövs enligt lag eller avtal.

Nstart kommer att begära att du identifierar dig så att det är säkerställt vem det är som begär överföringen. Du har inte rätt att begära överföring av uppgifter om någon annan än dig själv.

Dataskyddsombud– DPO

Nstarts ansvariga dataskyddsombud, (Data Protection Officer, DPO) ansvarar för att säkerställa att Nstart arbetar på ett korrekt och säkert sätt vad gäller personuppgifter.

Om du vill få mer information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Nstart, om du har frågor eller invändningar avseende dina personuppgifter som kund hos Nstart eller om du vill begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift, kan du vända sig till DPO på e-post dpo@nstart.com. Ange då ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter, vilken relation du har till Nstart och vad din begäran avser.

Klagomål

Om du som Kund eller ansökande inte anser att Nstart har behandlat dina personuppgifter på ett korrekt sätt är du välkommen att i första hand framföra dina synpunkter till oss på e-post klagomal@nstart.com.

Om du anser att Nstart inte har kunnat hjälpa dig på det sätt du önskar och anser att Nstart borde göra enligt lag, kan du framföra klagomål till IMY som är tillsynsmyndighet för personuppgiftshantering.

På IMYs hemsida, www.imy.se finns ytterligare information om hur du går tillväga om du vill framföra ettklagomål. Ditt klagomål blir en allmän handling, vilket innebär att vem som helst har rätt att ta del av det du skriver till IMY så länge uppgifterna i ditt klagomål inte skyddas av sekretess. Vill du vara anonym är rådet att skicka inklagomålet med vanlig post utan att avslöja dina egna personuppgifter. IMY kommer då inte att kunna kontakta dig för följdfrågor eller kunna ge dig information om hur det har gått med ditt klagomål.

Denna webbplats använder cookies. Vi använder cookies för att ge dig ett trevligare besök hos oss på Nstart. Cookies hjälper oss att förbättra användarupplevelsen, analysera webbtrafiken och visa relevanta annonser för våra besökare. Genom att klicka ”Jag godkänner” tillåter du oss att använda cookies och vår cookiepolicy