Hur behandlar Nstart dina personuppgifter?

Nstart och dess dataskyddsombud, DPO

N.

It doesen´t matter where you like to go. You still need a starting point.

Privatekonomi, speciellt när den är i behov av förbättring kan uppfattas som krånglig och svår att förstå.

Dataskydd

Nstart och dess dataskyddsombud, DPO

Nstart (Nystart Finans i Sverige AB) är ett konsumentkreditinstitut som står under Finansinspektionens och Datainspektionens tillsyn. Nstart ansvarige dataskyddsombud, såkallad DPO, kan du kontakta via e-post på följande adress: dpo@nstart.com DPO ansvarar för att säkerställa att Nstart arbetar på ett korrekt och säkert sätt vad gäller personuppgifter, och kan hjälpa dig om du har några frågor eller invändningar avseende dina personuppgifter som kund hos Nstart. Kontaktuppgifterna till DPO finner du även på www.nstart.com

Varför och hur behandlar Nstart dina personuppgifter?

Enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846) måste Nstart inhämta viss information om sina kunder för att uppfylla konsumenträttsliga krav. Exempelvis kräver lagen att Nstart ska pröva om kunden har ekonomiska förutsättningar att fullgöra vad han eller hon åtar sig enligt kreditavtalet. Kreditprövningen ska grundas på tillräckliga uppgifter om kundens ekonomiska förhållanden. Krediten får beviljas endast om kunden har ekonomiska förutsättningar att fullgöra sitt åtagande. Även lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism kräver att Nstart har god kundkännedom och förhindrar att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Av den anledningen måste Nstart inhämta tillräcklig information om sina Kunder för att uppfylla lagens krav på kundkännedom och kunna övervaka och bedöma aktiviteter och transaktioner.

Nstart kommer att behandla personuppgifter, såväl av kunden själv lämnade uppgifter som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll som till exempel offentliga register, i den utsträckning det krävs för förberedelse och administration samt för fullgörande av kundavtalet, uppdrag relaterade till avtalet och dessa bestämmelser samt för fullgörandet av Nstarts rättsliga skyldigheter. Exempelvis hämtar Nstart Uppgifter från externa register för att kontrollera folkbokföringsadressen.

Om kunden inkommit med en låneansökan, behandlar Nstart kundens personuppgifter med Konsumentkreditlagens krav på underlag för kreditbedömningar som laglig grund.

Om kunden accepterar lånevillkoren genom signering av skuldebrev och Nstart ställer ut ett lån till kunden, kommer Nstart att behandla kundens personuppgifter på grunden att det finns ett avtal mellan Nstart och kunden och behandlingen krävs för att Nstart ska kunna uppfylla sina åtaganden. I dessa ingår bland annat att kunna underrätta kunden om regel- och villkorsändringar, produkter och tjänster med anknytning till låneavtalet och dessa bestämmelser. I avtalet ingår också att Nstart ska kunna avisera om räntebetalning och amortering.

Personuppgifterna utgör också underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning,affärs- och metodutveckling samt riskhantering. Dessa behandlingar grundas på en intresseavvägning. Behandlingarna är väsentliga för Nstarts möjligheter att kunna utvärdera sin verksamhet, svara på myndigheters frågor om verksamheten och för att kunna utveckla verksamheten.

Om kunden samtycker till behandling, kan personuppgifterna också komma att användas för ändamål som avser marknadsföring av andra erbjudanden som Nstart bedömer ligger i kundens intresse. Nstart kommer inte att sälja kundens personuppgifter till någon annan utan att kunden samtyckt till detta. Samtycke till behandling av kundens personuppgifter kan när som helst tas tillbaka av kunden. Nstart kommer då att sluta behandla kundens personuppgifter som tidigare skett med stöd av samtycket. Däremot kommer Nstart att fortsätta med de personuppgiftsbehandlingar som sker med stöd av lag eller avtal samt, i den mån det är förenligt per personuppgifts regelverket, intresseavvägning. I dessa fall kommer Nstart att sträva efter att minimera behandlingen av kundens personuppgifter.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Bokföringslagen (1999:1078) kräver att ekonomiska uppgifter som behövs som underlag för redovisningen sparas i sju år utöver innevarande år. Enligt lagen (2017:630) om penningtvätt och finansiering av terrorism ska Nstart spara transaktionsuppgifter i minst fem år, och ibland upp till tio år, efter att transaktionen utförts, samt kundkännedom uppgifter i fem år från det att avtalsförhållandet mellan Nstart och kund upphört. I och med att det finns lagkrav på att spara dess personuppgifter, är det inte möjligt för kunden att kunna ta tillbaka sitt samtycke avseende dessa personuppgifter eller begära att de raderas.

För personuppgifter som sparas med intresseavvägning som grund, görs en återkommande prövning av om personuppgifterna ska fortsätta sparas. När det inte längre är rimligt att lagra dem kommer de att gallras bort. Om kunden återtagit samtycket för lagring av personuppgifter, kommer lagringen att upphöra snarast för de personuppgifter som lagras med stöd av samtycke.

Nstart kommer att spara kundens personuppgifter under så lång tid som krävs för att uppfylla syftet med dem.

Mot bakgrund av ovan nämnda lagar så kan Nstart komma att spara kundens personuppgifter i upp till 10 år från det att affärsförbindelsen mellan kunden och Nstart upphört, men de kan lagras under en kortare period beroende på vad som gäller för de olika typerna av personuppgifterna och syftena med att lagra dem.

För mer detaljerad information om hur länge dina personuppgifter sparas hos Nstart kan du vända dig till Nstarts dataskyddsombud, DPO, vars kontaktuppgifter finns angivet högst upp i detta dokument.

Hur hanteras säkerheten för personuppgifterna?

Personuppgifterna som Nstart lagrar och behandlar skyddas både från intrång och från att förloras. Nstart bedömer att personinformation relaterad till låneansökningar samt ingångna låneavtal är känsliga och därför behöver omgärdas av ett högt skydd.

I den mån som Nstart använder externa parter för att behandla personuppgifter för Nstarts räkning, finns det personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att de externa parterna följer samma krav som om Nstart själv hade behandlat personuppgifterna.

Nstart lagrar personuppgifter i sitt IT-system. Behörigheten till personuppgifterna är begränsad till bara de handläggare som arbetar med Kundens ärende. Nstart har också personuppgifter lagrade i form av inspelade telefonsamtal. Telefonsamtalen hanteras lika säkert som övriga personuppgifter.

Hur ger jag mitt samtycke?

www.nstart.com, eller när du ansöker om krediter, kan du ge ditt samtycke till hur Nstart får använda dina personuppgifter. Om det finns krav enligt lag eller avtal för Nstart att hantera personuppgifterna krävs inget samtycke från dig, men vi informerar dig ändå om hur vi använder dina personuppgifter.

Om du vill få mer information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Nstart kan du vända sig till Nstarts DPO, vars kontaktuppgifter finns angivet högst upp. Om du vill begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift kan du också vända dig till Nstarts DPO.

Hur används dina personuppgifter?

När du ansöker om lån hos Nstart behöver vi följande personuppgifter för att kunna handlägga din ansökan.

1. Namn, personnummer och kontaktuppgifter
2. Uppgifter om dina familjeförhållanden, ditt arbete och din ekonomi
3. Uppgifter om det lån som du ansöker om och vad du tänker använda den till
Nstart behöver uppgifterna för att kunna handlägga din låneansökan. Ibland kan det krävas mer utförlig dokumentation avseende något område. Nstart kommer att lagra och behandla samtliga dessa uppgifter. För mer exakt information om just dina personuppgifter kan du kontakta Nstarts DPO vars kontaktuppgifter finns angivet högst upp.

Hur behandlar Nstart dina personuppgifter?

De uppgifter som vi samlat in om dig används på olika sätt och för olika ändamål.

1. Uppgifterna om dina familjeförhållanden, ditt arbete och din ekonomi används för att bereda kreditbeslut.

2. Uppgifterna om din ekonomi används för att betala ut lånet när du accepterat villkoren

3. Kontaktuppgifterna och uppgifter om ditt låneavtal används för att skicka fakturor och betalningskrav till dig

4. Adressuppgifterna kontrolleras återkommande mot externa register för att säkerställa att folkbokföringsadressen är korrekt

5. Namn och andra identifikationsdetaljer används för kontroll mot externa register som innehåller information om personer enligt penningtvättsregelverket

6. In- och utbetalningar kontrolleras för att upptäcka mönster som kan tyda på oegentligheter

7. Nstart skickar kontrolluppgifter till Skatteverket och andra myndigheter enligt lag • Nstart tar löpande backup på all information så att den inte ska gå förlorad av misstag.

8. Nstart för över information om fina erbjudanden till samarbetspartners som sköter kontakten med dig i samband med låneansökan. Dessa samarbetspartners har personuppgiftsbiträdesavtal som innebär att personuppgifterna är lika säkra där som om Nstart själv hanterat dem.

9. Lånevillkor, betalningshistorik avseende lånet samt uppgifter om din ekonomi, dina familjeförhållanden, och ditt arbete används statistiskt av Nstart för att förbättra erbjudandet

10. Nstart använder även personuppgifterna för att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig, men bara om du gett ditt samtycke till detta.

Ovan angivna uppgifter är den information som Nstart hanterar avseende dig som kund.

Nstart säljer inte dina personuppgifter till någon annan part.

Skulle du ha några frågor kring detta är du välkommen att kontakta vår DPO vars kontaktuppgifter framgår högst upp i detta dokument.

Vilka rättigheter har du?

Dataskyddsförordningen ger dig som registrerats ett antal rättigheter. De anges i korthet medan. Typiskt sett är det kostnadsfritt för dig att använda dig av rättigheterna. Nstart strävar efter att uppfylla skyldigheterna så snart som möjligt, och i alla fall inom en månad efter att du begärt att utnyttja dem.

· Du kan få reda på hur vi hanterar dina personuppgifter
Det enklaste är att läsa denna text där det anges vilken information som behandlas och vad den används till. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Nstarts DPO på dpo@nstart.com

· Du kan få utdrag av de personuppgifter vi hanterar avseende dig själv
Genom att kontakta Nstart DPO på dpo@nstart.com kan du begära att få ut de personuppgifter som vi lagrar om dig. Nstart kommer att begära att du identifierar dig så att det är säkerställt vem det är som begär ut uppgifterna. Du har inte rätt att begära ut uppgifter om någon annan än dig själv. Ytterligare ett säkerhetsmoment är att uppgifterna kommer att skickas hem till din folkbokföringsadress. Du har inte möjlighet att få dem sända någon annanstans för att minska risken för att någon annan än du själv får tillgång till dem.

· Du kan återta samtycket
Du kan när som helst återta ditt samtycke till Nstart personuppgiftshantering. Det gör dupå www.nstart.com eller via ett email till dpo@nstart.com.

Om du återtar ett samtycke kommer Nstart att sluta med de behandlingar och lagringar som du tidigare samtyckt till. Observera att detta inte gäller för personuppgifter som Nstart behandlar med hänvisning till andra grunder, såsom lagkrav eller att det finns ett avtal mellan kunden och Nstart.

· Du kan begära att personuppgifterna kompletteras eller rättas
Om du vill komplettera eller begära rättelse av dina personuppgifter ska du kontakta Nstart DPO, som du når dpo@nstart.com och ange vilka uppgifter du vill ska kompletteras eller rättas samt skälen till detta. Nstarts DPO kommer att utreda frågan och vidta de ändringar Nstart du har rätt till. Under tiden har du rätt att begära att Nstart inte fortsätter att behandla dina personuppgifter.

· Du kan begära överföring av dina personuppgifter
Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du har rätt att få dina personuppgifter överförda till dig själv eller till någon annan, såsom en annan kreditgivare. Om du begär detta, kommer vi att överföra personuppgifterna till den du anger. Det omfattar bara uppgifter som du själv uppgett till Nstart. Även om Nstart överfört personuppgifterna,får Nstart behålla sådana uppgifter som behövs enligt lag eller avtal.

Nstart kommer att begära att du identifierar dig så att det är säkerställt vem det är som begär överföringen. Du har inte rätt att begära överföring av uppgifter om någon annan än dig själv.

Möjlighet till klagomål till Datainspektionen
Om du som Kund inte anser att vi har behandlat dina personuppgifter på ett korrekt sätt och du inte anser att Nstart DPO inte har kunnat hjälpa dig såsom du önskar och tycker att Nstart enligt lag borde göra, kan du framföra klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftshantering.

1. Uppgifterna om dina familjeförhållanden, ditt arbete och din ekonomi används för att bereda kreditbeslut.

2. Uppgifterna om din ekonomi används för att betala ut lånet när du accepterat villkoren

Datainspektionens kontaktuppgifter är följande:
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

På Datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se finns ytterligare information om hur du går tillväga om du vill framföra ett klagomål. Ditt klagomål blir en allmän handling vilket innebär att vem som helst har rätt att ta del av det du skriver till Datainspektionen Så länge uppgifterna i ditt klagomål inte skyddas av sekretess. Vill du vara anonym är det bästa rådet att skicka in klagomålet med vanlig post utan att avslöja dina egna personuppgifter. Nackdelen med det är att Datainspektionen inte kommer att kunna kontakta dig för följdfrågor eller kunna ge dig information om hur det gått med ditt klagomål.

Denna webbplats använder cookies. Vi använder cookies för att ge dig ett trevligare besök hos oss på Nstart. Cookies hjälper oss att förbättra användarupplevelsen, analysera webbtrafiken och visa relevanta annonser för våra besökare. Genom att klicka ”Jag godkänner” tillåter du oss att använda cookies och vår cookiepolicy

DenyAccept Cookies